Våra Tjänster

Behovsanalys


En grundlig genomgång och besiktning av GC-miljöns alla trygghetsparametrar är en förutsättning för att rätt insatser kan sättas in i senare skeden. Trygga Tunnlar är vana att utföra konsultinsatser inom trygghets-området för GC-miljöer.


Våra uppdrag handlar om allt från inventering av befintligt tunnel-bestånd till framtagande av tunnelstrategi. När en kommun känner till sina exakta förut-sättningar och behov kan förslag och prioriteringar matchas och konkreta trygghetshöjande åtgärder implementeras.

Finansiering

 

Har ni just upptäckt behovet och möjligheterna till att förbättra ert offentliga rum genom att förbättra era tunnelmiljöer? Kliar ni er i huvudet för att ni inte ser hur investeringen ska rymmas i nuvarande budget?

 

Trygga Tunnlar erbjuder våra uppdragsgivare möjligheten att finansiera sina trygghets-investeringar i tunnlar genom delbetalning. Detta uppskattas av kommuner som har investerings- eller budgetprogram som kräver att investeringar görs över flera år.

Idé + Design

 

Hur ska det se ut i tunneln eller på fasaden? Motiv som knyter an till platsen eller något fantasifullt? Teamet på Trygga Tunnlar har stor erfarenhet av att medverka som bollplank och projektledare i design av väggbeklädnader (tunnel).

 

I vårt nätverk har vi dessutom ett flertal erfarna AD's och konstnärer som kan

skapa exakt den den design och
tunnelmiljö som ni önskar.

 

Vi har även erfarenhet av hur man bör tänka när det gäller utformningen av området närmast tunneln, exempelvis som stöd till landskapsarkitekt med belysning och frågor kring trygghetsskapande växtlighet.

Entreprenad


Trygga Tunnlar har mer än 40 års erfarenhet av tillverkning och montage av väggbeklädnader i gång- och cykeltunnlar, Stockholms tunnelbana och

liknande miljöer.


Genom kunskap och erfarenhet från alla steg, allt från tillverkning av den unika emaljbeklädnaden till montage, finns mycket stor erfarenhet av val av profilsystem samt montage anpassat

så att tunnelns grundfunktion ska

bibehållas till förmån för maskinell sopning, snöröjning, betonginspektion och belysning.


Trygga Tunnlars montörer har genom sin erfarenhet arbetat fram en effektiv process som gör både montage och eventuellt demontage tidseffektivt.